Prohlášení k vizi budoucnosti České republiky

PŘEVZÍT ODPOVĚDNOST ZA VĚCI POLITICKÉ A SPOLEČENSKÉ!

Cítíme potřebu vyjádřit se k současnému dění v naší zemi, v České republice. Nejedná se o samotné prohlášení našich názorů a našeho společného postoje, nýbrž o převzetí odpovědnosti za věci politické a společenské. Jedná se o převzetí odpovědnosti, která je bytostně vlastní každému člověku, žijícímu v konkrétním státě na této Zemi.

Uvědomujeme si, že jakmile jsme převzali odpovědnost za svůj osobní život, je dalším krokem odpovědnost za dění ve svém okolí, ve společnosti, v níž žijeme, za její politickou situaci a kulturu. Uvědomujeme si, že stav a proměna české společnosti a politiky jsou obrazem stavu a proměny každého člověka dohromady v České republice. Společnost je výsledkem myšlení, cítění a činnosti všech lidí. Nesouhlasíme a nesouzníme s představami vybudování radarové základny v ČR, stejně jako nesouhlasíme a nesouzníme s dalšími činnostmi a vizemi, které jsou přežitkem minulé doby, které v podstatě neslouží lidem a Zemi a spíše poškozují naše životy.

Nechceme se ovšem stavět proti těmto myšlenkovým proudům a aktivitám, neboť si jsme vědomi, že toto negativní sebeurčení přímo posiluje ty jevy, proti kterým bychom vystupovali.

Jsme si vědomi toho, že energie vynaložená na protesty, demonstrace, „boj proti“ a na čirou „opozici“ je také tvůrčí silou (například boj proti radarové základně posiluje realizaci vybudování radarové základny, následnou nespokojenost a opozici vůči ní).

Přicházíme proto s pozitivní vizí naší budoucnosti.

Shledali jsme, že česká společnost, kultura a politika nenabízí skutečnou vizi budoucnosti České republiky, že dosud neexistuje vize, kterou by si lidé uvědomili, shodli by se na ní, společně ji duchovně podporovali a každý svým vlastním životem a svojí individuální tvorbou v každodenním životě ji realizoval. Shledali jsme zároveň, že každý člověk touží po míru, lásce, pozitivním a tvůrčím životě, a tedy existuje možnost shody na zásadách života a vizi budoucnosti našich individuálních životů v této době a v české zemi, jež sdílíme.

Vnímáme současné dění v české společnosti, stejně tak světové dění, a cítíme potřebu uvědomit si možnosti každého člověka. Vycházíme z vlastní osobní zkušenosti a jsme důkazem toho, že mír, láska, pozitivní a tvůrčí život jsou zcela reálné a uskutečnitelné. Pochopili jsme, že ideály minulosti lze očistit a v našich každodenních životech realizovat. Například volnost, rovnost a bratrství pro nás znamená volnost v duchu a kultuře, rovnost v právu a bratrství v podnikání a ekonomice. Ctíme individualitu a svobodnou volbu každé bytosti a multidimenzionální (mnohorozměrnou) povahu našeho života na Zemi. Jsme přesvědčeni o tom, že klíčovým krokem k pozitivní a tvůrčí proměně české společnosti a života na Zemi, a zároveň cestou k uskutečnění vizí označovaných jako Nová Země či Nová civilizace, je přítomnost lásky a aktivní tvoření způsobu života, jenž přítomnost lásky umožňuje. Považujeme za důležité v současné době pochopit podstatu lásky a její význam pro osobní, společenský, kulturní a politický život.

Rodina je základní jednotkou státu. Je-li narušená rodina, je narušený stát. Je-li narušený stát, jsou narušené mezinárodní vztahy a život na Zemi. Je-li však každým členem rodiny aktivně tvořen způsob života, jenž umožňuje přítomnost lásky, tak i ve státě je přítomna láska, stejně tak na mezinárodní úrovni a na Zemi. Považujeme tedy za důležité, aby se politickým a společenským tématem stala láska. Aby kritériem našeho života byla radost z naší činnosti a přítomnost lásky. Na hmotné úrovni, aby kritériem našich životů byla čistota vody.

Chápeme, že tato témata a kritéria začínají u každého člověka. Každý člověk, právě teď a tady může realizovat své představy, vizi o naší společné budoucnosti a uplatnit své hodnoty. Zjistili jsme, že otázky „Jaká je vize budoucnosti naší země?“ a „Jaká jsou kritéria našeho života?“ jsou nedostatečně zodpovězené. Odpovědi, na které jsme byli zvyklí dříve, nám neslouží k míru, lásce a pozitivnímu a tvůrčímu životu, je potřeba je přehodnotit a každý individuálně v sobě hledat tyto jiné odpovědi.

Vyzýváme každého k hledání nových odpovědí, k jiným cestám, k nalezení niterné radosti ze své činnosti, k přijetí a realizaci své jedinečnosti, která spoluvytváří štěstí a Prostor Lásky. Zároveň vysíláme podporu každému, kdo se sám rozhodne přijmout plnou odpovědnost za svůj život. Uvědomujeme si, že řešení našich problémů a odpovědi na naše otázky zde jsou přítomné a cestou k nim jsou myšlenky, pocity a činnost každého člověka. Způsob myšlení, způsob chování a způsob života každého člověka. Vyzýváme každého, aby si uvědomil sílu, která je mu dána, a začal spoluvytvářet naši vizi a radoval se z pozorování jejího uskutečňování.

Radost z každého činu. Lásku v Srdci
Pozitivní a tvůrčí život v každém okamžiku

přejí David Šeterle a kolektiv autorů Cesty duší.
Další informace a možnost vyslovení souhlasu připojením podpisu na www.cestydusi.cz/prohlaseni.php

Zdroj: časopis MEDIUM č. 2/2008