Hodíte se k sobě?

NASLOUCHEJTE HLASU KRVE, PROTOŽE VÁM VŽDY SDĚLÍ PRAVDU.

Řeč je v tomto případě o krevních skupinách. Tuto tématiku velice pečlivě zpracovala Natalia Bogdanova v knize KREVNÍ SKUPINY A ÚPLNÝ SYSTÉM UZDRAVENÍ. Knihu vydalo bratislavské nakladatelství Eugenika (www.eugenika.sk ), objednávky v ČR u Zásilkového knihkupectví Poznání, Tř. 1. máje 29, 772 00 Olomouc, tel./fax: 585 225 151, www.poznani-knihy.cz. Autorka zasvěceně pojednává nejen o tom, jak se krevní skupiny u člověka vyvíjely, ale též jak souvisí s charakterem, partnerstvím, zdravotním stavem a na co se má nositel té které skupiny zaměřit, aby byl jeho život harmonický.

* * *

Krev je velmi složitým biochemickým útvarem, vyjadřujícím zvláštnosti organizmu jako celku. Vědci neustále dokazují, jak je biochemie organizmu úzce spojena s chováním, city jako je láska, strach, nenávist... Různé krevní skupiny vyžadují různý způsob života, což je podmíněno skutečnými biochemickými vlastnostmi krve.

Jak vše začalo?

Nejrozšířenější a také nejstarší krevní skupinou je skupina 0; z celkového počtu obyvatel zeměkoule má tuto skupinu asi 45 procent. Objevila se u lidí zhruba před čtyřiceti tisíci lety jako jediná. Poskytovala člověku - lovci sílu, bojovnost a schopnost přežít nezávisle na druhých. Během dalších 15 až 20 tisíc let se změnily životní podmínky. Lovné zvěře ubývalo a lidé se začali sdružovat a zabývat se zemědělstvím. Tuto změnu doprovázelo vytvoření nové krevní skupiny - A (tu má asi 35 procent obyvatel). Avšak po další asi 5 tisících let se opět mění způsob života zemědělců, kteří se soustřeďují více na pastevectví a se svými stády se přemísťují na panenská místa. Ze zemědělců se vyčleňují kočovníci, lidé charakterem velice přizpůsobiví, a zároveň se u nich vytváří nová krevní skupina, odpovídající jejich životnímu stylu - skupina B (těch je jen 13 procent). Jak se "kočovníci" dostávali do celého světa, docházelo ke smíchání národů a spojením krve vznikla nová mutace - člověk s krevní skupinou AB (zahrnuje pouze 7 procent obyvatel). Je to typický člověk nové epochy, adaptovaný na současný moderní život.

Výběr partnera

Příčina toho, že si pro svůj život vybíráme určitého partnera, je naprosto reálná a má svoji fyzickou a materiální podstatu. Odlišujeme se po fyziologické stránce, a to především jedinečným biochemickým složením. Rozdíly jsou ovšem velmi výrazné a nezvratné, jestliže si uvědomíme, že každý z nás má zásadní ukazatel, určující právě tyto rozdíly mezi lidmi, přičemž tímto ukazatelem jsou krevní skupiny.

I když váš partner není takový jako vy a ani takový nikdy být nemůže, neboť rozdíly vycházejí už z biochemické struktury, přijměte ho takového jaký je, se všemi jeho nedostatky i přednostmi. Aby byl pro vás tento přístup snadnější, seznamte se alespoň stručně s tím, jaké mezilidské vazby se vytvářejí s ohledem na krevní skupinu daných osob. Více o charakteru osob s patřičnou skupinou nabízí výše citovaná kniha.

Jestliže oba partneři mají krevní skupinu 0: Tito lidé spolu vytvoří skvělý pár. Dochází u nich ke vzájemnému porozumění, ovšem pouze za podmínky, že mají společné zájmy. V takových případech je dobré, pokud je muž starší než žena, díky čemuž ho partnerka automaticky bude akceptovat jako hlavu rodiny. V opačném případě budou v rodině vznikat konflikty kvůli vedoucímu postavení.

Jestliže má muž krevní skupinu 0 a žena krevní skupinu A: Je to velmi harmonický pár, přičemž muž představuje vůdčí osobnost. Žena ho ve všem podporuje a dobrovolně a ráda zůstává na druhém místě. Je však důležité, aby se muž nestal despotou nebo tyranem. Jestliže tato situace nastane, žena se může rozhodnout, že ho opustí, neboť daný stav se pro ni stane nesnesitelný. I když je muž hlavou rodiny, měl by si své ženy vážit a nevnucovat jí své názory. Je potřeba zachovávat určitou úroveň vzájemných vztahů, aby jeden druhému umožnil být sám sebou.

Jestliže má muž krevní skupinu 0 a žena krevní skupinu B: Mohou vytvořit celkem harmonický pár za podmínky, že žena nebude na první místo klást svoji kariéru a že svých velkých životních úspěchů nedosáhne mimo rodinu. V opačném případě by muž mohl začít žárlit a prožívat muka z její samolibosti. Pro muže s krevní skupinou 0 je to velmi obtížná situace, protože může ztratit o ženu zájem, a jejich vztah se vyhrotí do takové míry, že nebudou žít spolu, ale vedle sebe.

Jestliže má muž krevní skupinu 0 a žena krevní skupinu AB: Mezi oběma partnery může vzniknout silná, něžná a vášnivá láska až za hrob, a to v případě, že si muž důvěřuje, nemá komplexy méněcennosti a je schopný přijmout i pochopit různorodost zájmů své ženy a složitost jejího charakteru. V takovém případě udělá všechno, aby splnil její přání. Bude ji doslova nosit na rukou a celý život ji rozmazlovat.

Jestliže má muž krevní skupinu A a žena krevní skupinu 0: Tito lidé mohou vytvořit ideální pár a navzájem se doplňovat: žena je v tomto páru vůdčí osobností, a jestliže muž dokáže přijmout své druhé místo, pak se mezi nimi vytvoří velmi pěkný vztah. Muž je něžný a starostlivý, zajišťuje rodině dobré zázemí. Žena zase funguje jako aktivní a odvážná dobyvatelka, která se dokáže samostatně vypořádat se všemi problémy.

Jestliže oba partneři mají krevní skupinu A: V takové rodině kraluje vzájemné pochopení, protože oba partneři mají stejné názory na rodinné štěstí a na výchovu svých dětí. Doma vládne spokojená atmosféra, která není poznamenána bojem o moc. Oba partneři vytvářejí přátelský pár, uznávají rovnoprávnost a nikdo nikoho neutlačuje. Většinou představují pro ostatní ideální příklad dobrého manželství a rodiny. Jestliže si však nenajdou společné zájmy, může zavládnout nuda a rutina.

Jestliže má muž krevní skupinu A a žena krevní skupinu B: Jejich manželství může být velmi šťastné, ale za podmínky, že muž nebude ženu nijak omezovat a nebude se snažit podřídit její chování nějakým předpisům. Žena bude nacházet u muže stále nové a zajímavé vlastnosti a bude mu důvěřovat. Jestliže muž začne ženu omezovat, žena v něm přestane vidět zajímavého člověka, díky čemuž většinou dochází k rozpadu manželství, neboť se jeden ve druhém zklamali.

Jestliže má muž krevní skupinu A a žena krevní skupinu AB: Manželství partnerů s těmito krevními skupinami není příliš vášnivé, ale zato v něm nejsou vážnější problémy. Je to spíše manželství z rozumu, přičemž se oba snaží o spokojenost rodiny. Nedostatek vášně a tepla však může vést k tomu, že vztahy mohou úplně ochladnout a v partnerství zavládne nuda.

Jestliže má muž krevní skupinu B a žena krevní skupinu 0: Téměř všechno v této rodině závisí na ženě: ona se stará o muže, rozmazluje ho a projevuje mu své city a pochopení. Muž by jí měl oplácet stejnou minci. Pokud tomu tak není, muž začne hledat jiné vztahy.

Jestliže má muž krevní skupinu B a žena krevní skupinu A: Oba vytvářejí dobrý partnerský svazek za podmínky, že muž je spokojený a shovívavý. Jestliže je partner extrémně živý, aktivní a neklidný, ohrozí tím stabilitu vztahu: žena totiž hledá ve svém protějšku oporu.

Jestliže oba partneři mají krevní skupinu B: Zpočátku to je ideální manželství, kdy se oba snaží o nezávislost a jeden druhému to také umožňuje. Jestliže se každý z nich snaží toho druhého přizpůsobit svému životnímu rytmu, většinou se to bez námahy podaří. Vztahy se pak stávají spíše přátelské než manželské.

Jestliže má muž krevní skupinu B a žena krevní skupinu AB: Jedná se o svazek dvou vysoce duchovních bytostí, založený především na duchovní blízkosti a společných zájmech. Není to tedy jen vztah muže a ženy, ale také bratra a sestry. Projevují si hlubokou vzájemnou úctu, dokážou se pochopit, pominout veškerá bláznovství a dosáhnout harmonie.

Jestliže má muž krevní skupinu AB a žena krevní skupinu 0: Oba partneři mohou vytvořit velmi pěkný partnerský vztah. Rodina bude stát na pevných základech, přičemž většinou oba partneři pracují na společné věci nebo mají stejný názor na určitou činnost. Pokud tomu tak není, nemohou vytvořit harmonický pár. Bez vzájemného pochopení v rodině vzniká nedůvěra a neúcta, a není vyloučeno, že veškerá komunikace se bude uskutečňovat výhradně z pozice síly.

Jestliže má muž krevní skupinu AB a žena krevní skupinu A: Touto kombinací vzniká partnerství vášnivé ženy a spokojeného, sentimentálního muže - jejich soužití nebývá jednoduché. Jediným východiskem porozumění je vytýčení společných cílů, hledání společných zájmů, společné řešení běžných záležitostí a společné úsilí. Jen tak může v jejich rodině opět zavládnout harmonie.

Jestliže má muž krevní skupinu AB a žena krevní skupinu B: Oba partneři mohou vytvořit stabilní a šťastný svazek, i když to na první pohled vypadá, že nemají nic společného. Pokud mezi nimi existuje láska, může mnohé překonat, ale pokud schází, manželství ztrácí půdu pod nohama a není nic, co by jej udrželo.

Jestliže oba partneři mají krevní skupinu AB: Oba partneři mají mnoho společného: společné hodnoty a životní ideály, často i společné zájmy, a proto se hned při prvním setkání vnímají jako dvě poloviny jednoho celku. Důležité je, aby jejich ztotožnění nebylo pouze povrchní. Jestliže chybí pravý cit a schopnost přijmout druhého člověka takového, jaký je, bude velmi obtížné zbavit se vzájemné nevraživosti a hádek. Oba partneři by v manželství měli být opatrní a jeden druhému by neměl vytýkat, že už není takový jako na počátku jejich svazku.

Natalia Bogdanova

Zdroj: časopis MEDIUM č. 9/2006