Co je to GENOFOND lidstva?

V minulém čísle (8/2004) časopisu MEDIUM jsme Vám představili Ernsta Muldaševa a jeho pozoruhodnou knihu "Z KOHO JSME VZNIKLI? Neuvěřitelné výsledky vědecké himálajské expedice" v článku "Oči na tibetských chrámech Nepálu". Autor, oční specialista a badatel spolu se svými spolupracovníky v průběhu expedic do Nepálu a také z literárních a náboženských zdrojů si uvědomil, že na Zemi existuje pojistný systém života ve formě lidí různých civilizací "zakonzervovaných" cestou samádhi, kteří se nacházejí hluboko pod zemí - je to Genofond lidstva. (Následuje další ukázka z této knihy, kterou vydalo UNIVERZUM pro TML, a.s. Zacpalova 27, 746 01 Opava, tel. 553 710B 166, www.tml.cz, e-mail: info@tml.cz)

Význam Genofondu lidstva

Pokud se spolehneme na informace zasvěcenců a náboženských pramenů, vznikl člověk na Zemi cestou zahuštění ducha. Lidé první rasy byli ještě podobní andělům. Postupně se zhušťovali a dosáhli dostatečné hustoty ve čtvrté rase (Atlanťané) a největší hustoty v rase páté (naše civilizace). Stvoření lidského těla ve fyzickém světě cestou zhuštění ducha bylo výsledkem ohromné a dlouhodobé evoluční práce přírody.

Ale lidstvo, žijící na povrchu Země, není pojištěno před geologickými a kosmickými katastrofami a před vnitřními konflikty mezi lidmi, které mohou při dostatečném rozvoji vědy a techniky vést ke globální katastrofě, končící sebezničením lidstva. Proto bylo logičtější vytvořit na Zemi jako pojistný systém Genofond lidstva, než opakovat evoluční práci přírody pro vytvoření lidského fyzického těla v případě zániku lidstva.

Podle literárních údajů se precedens možnosti zániku lidstva začal objevovat už v éře civilizace Lemuřanů. Byl Genofond lidstva vytvořen právě v období lemurské civilizace? Přímé odkazy jsme nenašli ani v náboženských, ani v literárních zdrojích. Ale vzniká domněnka, že prvotní Genofond lidstva byl vytvořen právě v tomto období, protože se nashromáždilo nemálo poznatků o tom, že v současném Genofondu lidstva jsou i Lemuřané. Tito lidé ohromného vzrůstu nejsou, podle toho, co říkají zasvěcenci, pouze ve stavu samádhi v jeskyních, ale tvoří i základ záhadné země Šambaly.

V období civilizace Atlanťanů se Genofond lidstva doplňoval Atlanťany, ale lidé naší civilizace mohli podle našeho názoru doplňovat Genofond lidstva především v raných etapách rozvoje, protože postupně docházelo k degradaci třetího oka, tolik potřebného pro vstup do stavu samádhi.

Z toho plyne, že Genofond lidstva, který v sobě uchovává představitele posledních tří ras lidstva (Lemuřany, Atlanťany a lidi naší civilizace) je pradávným fenoménem na Zemi již několik miliónů let. Je zřejmé, že samádhi je natolik dokonalým stvořením přírody, že umožňuje v průběhu tak dlouhé doby lidi zachovat.

Termín Genofond lidstva (Gene Pool of Huminity) byl navržen námi. (E.Muldaševem a jeho spolupracovníky.) Nikdy a nikde jinde jsme takový výraz neslyšeli. Nehledě na to, všichni dotázaní lámové, guruové, swámí a lidé, které bylo možno považovat za zasvěcence, nádherně chápali, co Genofondem lidstva nazýváme. Vznikal dojem, že nejen vědí o Genofondu lidstva, ale také používají tento výraz. Na přímou otázku: "Existuje Genofond lidstva?", ve většině případů odpovídali přesvědčivě. Zdálo se, že pro tyto lidi je existence Genofondu lidstva něco úplně normálního. Ale nejvyšší utajenost a posvátnost tohoto jevu byla zdůrazňována neustále.

Z Genofondu vyšli proroci

Pro potvrzení uvádím úryvek mého rozhovoru s jistou ruskou náboženskou osobností, která nazvala zdroj svých ohromných znalostí "vedením".

"Drahý opate, došli jsme k závěru, že na Zemi existuje Genofond lidstva. Co si o tom myslíte?" zeptal jsem se.

"Ano, Genofond lidstva existuje. Je to objektivní realita a nutnost," odpověděl opat.

"Odkud to víte?"

"Mám vedení."

"Vyprávěl jste někdy někomu o Genofondu lidstva?"

"Ne"

"Proč?"

"A proč by to lidé měli vědět? Je to příliš svaté. Lidé nedozráli k chápání role Genofondu lidstva."

"A jaká je role Genofondu lidstva?" zeptal jsem se.

"Zachovat lidský život na Zemi," odpověděl opat.

"Jaké je složení Genofondu lidstva?"

"Jeho základ tvoří Lemuřané. Je tam mnoho Atlanťanů. Ale role Atlanťanů, přestože jich je více, je značně menší než role Lemuřanů. Pokud bude Genofond lidstva využit, pak právě Lemuřané spasí lidstvo, protože jsou nejrozvinutějšími lidmi na Zemi."

"A co lidé naší civilizace?"

"Částečně do Genofondu patří také, ale jejich role není veliká. Naše civilizace je slepá větev, je to neúspěch antropogeneze. Lidé naší civilizace jsou neduchovní, zlí, nejsou pro Genofond lidstva vhodní."... řekl opat a dodal:

"Ale význam Genofondu lidstva se neomezuje pouze na pojištění života na Zemi. Využívá se také pro zaměření rozvoje lidstva cestou progresu díky prorokům. Kdo může říci, že je role Buddhy, Ježíše, Mohameda, Mojžíše v historii lidstva nevýznamná? Nikdo. Každý z proroků měl na lidi natolik veliký vliv, že se lidstvo dokonce rozdělilo podle zvláštností v působení proroků na svět islámský, křesťanský, buddhistické země, atd."

Nezůstaly ve mně prakticky žádné pochybnosti o tom, že proroci byli lidé, kteří přišli z Genofondu lidstva a vyšli ze stavu samádhi.

Genofond lidstva plní dvojí roli, a sice:

Analýza nám dostupné literatury ukázala, že v historii různých civilizací na Zemi ještě nevznikl precedens úplného zániku lidí, žijících na jejím povrchu. Proto podle všeho Genofond lidstva nebyl ani jednou použit pro opětovné vytvoření lidstva na Zemi. Zatím se využíval pouze jako zdroj proroků, objevujících se na Zemi pro korekci zaměření rozvoje lidstva a možná i pro jeho částečnou obnovu.

* * *

Téměř všechny informace hovoří o tom, že se Genofond lidstva nachází pod zemí: v jeskyních a pyramidách. Přičemž všichni lámové, guruové a Zvláštní lidé (tj. ti, kteří se starají o tyto jeskyně) poukazují na to, že jeskyně samádhi jsou umístěny především v Tibetu a Himalájích. Proč právě tam? Jak uvádí Helena Blavatská, oblast Vara (což jest Genofond lidstva) se vytvářela v polárních oblastech a před celosvětovou potopou byla oblast Himalájí a Tibetu severním pólem planety. To se pak změnilo v důsledku změny sklonu zemské osy.

Ale lokalizace Genofondu lidstva zahrnuje zřejmě i jiné části zeměkoule. Nahromadilo se nám o tom mnoho nepřímých informací, které by bylo žádoucí někdy prověřit.

Ernst Muldašev

Zdroj: časopis MEDIUM č. 9/2004