Geopatogenní zóny – jak na ně?!

Co jsou to zdraví škodlivé zóny? Z geologického hlediska mohou být nehomogenity v nejsvrchnější části zemské kůry způsobeny buď tektonickým porušením hornin, nebo stykem hornin s rozlišnými fyzikálními vlastnostmi. Například magnetické amfibolity na styku s velmi málo magnetickými břidlicemi a diority vytvářejí anomálně porušené magnetické pole.

Křemence s vysokým zdánlivým měrným elektrickým odporem vytvářejí anomálně zvýšené elektrické pole na styku s břidlicemi, které mají elektrický odpor podstatně nižší.

Homogenitu fyzikálních polí nad zemským povrchem narušuje voda tekoucí po tektonických poruchách a v říčních korytech zanesených říčními naplaveninami a vátými písky v geologické minulosti. Ani činnost člověka není zanedbatelná. Regulací říčních koryt a přemisťováním radioaktivních hornin na místa, kde byla radioaktivita dosud v mezích normálního pole, se vytváří zdraví škodlivé prostředí. To je i případ radioaktivního popelu z elektráren, strusky, hlušiny při těžbě radioaktivních surovin apod.

Nad geologicky porušenými místy se vytvářejí anomálně porušená fyzikální pole.

GEOLOGICKÝM NEHOMOGENITÁM V NEJSVRCHNĚJŠÍ ČÁSTI ZEMSKÉHO POVRCHU ŘÍKÁME GEOANOMÁLNÍ NEBO LIDOVĚ GEOPATOGENNÍ ZÓNY.

Jaký vliv mají na lidský organismus? Porušené fyzikální pole člověka vyčerpává, vyvolává u něj únavu, která se projevuje sníženou pracovní výkonností a různými druhy chronických onemocnění, nejčastěji nádorových. Obzvlášť nebezpečná jsou ta místa, kde jsou nehomogenity doprovázeny zvýšeným radioaktivním zářením nebo pokud po nich pod povrchem trvale proudí voda.

Obecně geoanomální zónu definujeme jako místo, které nepříznivě působí na živé organismy anomálně deformovanými fyzikálními poly, což se projevuje v průběhu času.

Telestét, člověk nadaný schopností reagovat na geoanomální zóny, registruje porušená fyzikální pole pohybem virgule nebo jiného nástroje, s nímž se naučil pracovat. Telestét reaguje na jakákoliv porušená fyzikální pole, zatímco geofyzikálními metodami zjišťujeme pouze jeden fyzikální parametr.

Za uplynulých šestnáct let jsem nashromáždil velký počet příkladů z celé České republiky o negativním působení geologického podloží v domech postavených nad tektonickými poruchami a jinými geologickými nehomogenitami na zdraví lidí. V Havířově, v Praze, na jižní Moravě a zejména v okrese Rakovník jsem na statisticky reprezentativním vzorku prokázal, že domy postavené nad tektonickými poruchami jsou zdravotně závadné. To je fakt, nad nímž nelze mávnout rukou.

Odrušování geoanomálních zón

Lidé se mě často ptají, jak je to s odrušováním geopatogenních zón. Přece něco musí existovat! Vždyť v tisku se tak často objevují inzeráty slibující levný a hlavně účinný odrušovat vlivů geopatogenních zón a elektromagnetického smogu. Bohužel víme, že radioaktivitu nelze odstranit vložením nějakého důmyslně zkonstruovaného tělíska nebo dečky. Z laboratorních měření totiž víme, že vložením jakéhokoliv kovového předmětu do elektrického pole se toto pole neodstraní, ale naopak dojde k tomu, že siločáry elektrického pole využijí vodivé prostředí kovu a stáhnou se do místa vloženého zařízení.

Pro patentový úřad jsem testoval různá odrušovací zařízení, ale žádné z nich neobstálo. A tak jsem vždy pouze doporučoval přemístit lůžko mimo dosah zemního záření. Je to řešení levné a spolehlivé. Někdy se však stávalo, že bylo toto řešení obtížné uskutečnit, např. kvůli příliš malému prostoru. Pak jsem se během jednoho rozhlasového pořadu seznámil s panem Eduardem Boháčem, který tvrdil, že on zařízení na odstínění negativních účinků zemního záření vyvinul, úspěšně odzkoušel a patentoval. Jak se ukázalo, měl pravdu. Mohu prohlásit, že zařízení pana Boháče funguje dobře. Navíc si tohoto člověka vážím i za to, že na účinnost svého zařízení poskytuje stoprocentní záruku. Zájemcům zařízení prodá, osobně ho namontuje a pokud se po zapojení během sjednané lhůty neprojeví léčebné účinky, vezme si zařízení zpět a vrátí peníze. To je solidní jednání.

Jak jezdit autem?

Často slýcháme stejný příběh. Příběh, který má většinou tragický konec. Řidič jede po rovné a přehledné silnici, počasí je dobré, technický stav vozidla vynikající. A přece dojde k nehodě. Auto skončí v příkopě, ve stromě nebo se srazí s protijedoucím vozidlem. Následky bývají katastrofální. A řidič, pokud nehodu přežije, nedokáže říci, proč k ní došlo.

Jsou tedy některé silnice začarované? To jistě ne. Ale ne každý nevysvětlitelný jev musí být nutně spojen s tajuplnými čáry.

Já sám jsem si uvědomil, že na mě rychle padne únava, když držím volant oběma rukama. To bylo zřejmé, ale skutečnou příčinu tohoto jevu jsem dlouho nemohl najít. Naprostou náhodou jsem zjistil, že nepříjemný pocit únavy odstraní rukavice. Jen jsem je použil, bylo po únavě. Zajímavé! Ale to už jsem byl jen krůček od vysvětlení. UVĚDOMIL JSEM SI, ŽE U CITLIVÉHO SENZIBILA MŮŽE VOLANT PŮSOBIT JAKO VIRGULE, A PROTO HO PŘI JÍZDĚ VYČERPÁVÁ. TAJEMNÉ HAVÁRIE BY TEDY MOHLY BÝT VYSVĚTLENY TÍM, ŽE NĚKTEŘÍ ŘIDIČI MOHOU BÝT CITLIVÍ NA FYZIKÁLNÍ ANOMÁLIE. BYLI BY ZŘEJMĚ LEPŠÍMI PROUTKAŘI NEŽ ŘIDIČI.

Odtud byl jen krok k zajímavé myšlence. Kdybych jel nad zlomem v zemské kůře, tedy v geoanomální zóně, pravděpodobně bych takové rozhraní vycítil a podvědomě sledoval. Jako když se virgulí nechám vést za vodou. Takové rozhraní může být široké třeba jen půl metru a dlouhé celé kilometry. A kdyby najednou vedlo mimo vozovku nebo do protisměru, dovedeme si jistě představit, jak by to dopadlo. Ale nikoho by nenapadlo, patrně ani mě ne, proč se to stalo. Silnice přece byla rovná, přehledná, auto bylo v pořádku.Co tomu říká geofyzik?

Fyzikální rozhraní vytváří jakýsi elektromagnetický tunel. Naše smysly ho nedokáží odhalit, ale například pes si na takové „začarované místo nikdy nelehne. Déletrvající pobyt v takovém tunelu může vést k vážnému poškození zdraví. Například tehdy, když si do něj doma umístíme postel.

Působí-li krátkodobě, například za volantem, může tunel svést řidiče směrem, kterým by jinak nejel. Předpokladem ovšem je, že fyzikální rozhraní přetíná vozovku pozvolna, musí s ní být co nejvíce souběžné. Pokud je na silnici kolmé nebo ji přetíná v krátkém úseku, nebezpečí nehrozí. Nebezpečná zóna nestihne řidiče „chytit“

Každý, kdo usedá za volant, by měl ve vlastním zájmu o sobě vědět, zda nepatří do skupiny řidičů reagujících na uvedené geologické anomálie.

Evžen Andres v knize
Jak odhalit tajemství geopatogenních zón
(Nakl. EMINENT - www.eminent.cz)

Zdroj: časopis MEDIUM č. 4/2003